Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie, Cegielniana 6B / 45, 30-404 Kraków, (dalej: Fundacja)

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?
Fundacja jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
– Dane osobowe osób, które wyrażają chęć zapisania się na warsztaty kraftowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe),
– Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
– Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
– Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem profili na platformach społecznościowych Facebook oraz Instagram
* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?
Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe osób, które wyrażają chęć zapisania się na warsztaty kraftowe
– Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisu na warsztaty kraftowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
– Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Fundacji.
– Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia warsztatów oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
– Przekazanie danych do Państwa trzeciego: Fundacja co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Fundacja będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
– Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Fundacja nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
– Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu na warsztaty kraftowe.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli
– Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT.
oDane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami) a także dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
oDane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli mogą być przetwarzane również w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami).
– Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Fundacje w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
– Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
– Przekazanie danych do Państwa trzeciego: Fundacja co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Fundacja będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
– Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Fundacja nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
– Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów z Fundacją oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie
– Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
– Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Fundacji.
– Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
– Przekazanie danych do Państwa trzeciego: Fundacja co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Fundacja będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
– Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Fundacja nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
– Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem profili na platformach społecznościowych Facebook oraz Instagram
Administratorzy danych osobowych: Administratorami danych osobowych przetwarzanych na portalach Facebook oraz Instagram są również podmioty prowadzące wskazane portale:
– Facebook Ireland Ltd, który przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w tym miejscu.
– Meta Platforms Ireland Limited, która przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w tym miejscu
zwane dale łącznie jako „Portale”
Cele i podstawy przetwarzania danych: Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe w celu obsługi profilów na portalach, a w szczególności w celu udostępniania postów, prowadzenia dyskusji w komentarzach, prowadzenia korespondencji w formie prywatnych wiadomości, a także dla celów statystycznych (pozyskiwaniu statystyk, które są opracowywane na podstawie Państwa zachowania na naszym profilu (np. wyświetlenia postu)) a w uzasadnionych przypadkach również dla celu obrony i dochodzenia roszczeń. Działania te stanowią prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych.
Odbiorcy danych: W przypadku udostępniania postów/prowadzenia dyskusji, dostęp do tych danych posiadają upoważnieni pracownicy Fundacji, portale a także inne osoby i podmioty, o których można przeczytać w politykach prywatności portali. Odniesienia do wskazanych polityk prywatności zostały wskazane w obszarze „Administratorzy danych osobowych”.
Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w politykach prywatności portali.
Przekazanie danych do Państwa trzeciego: Fundacja co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Fundacja będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Fundacja nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zamieszczania komentarzy/wysyłania wiadomości prywatnych do Fundacji/korzystania z innych funkcjonalności portali.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Fundacje moich danych osobowych?
Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
– wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?
Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
Fundacja na rzecz Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie, Cegielniana 6B / 45, 30-404 Kraków
Adres e-mail: warsztaty@kraftownia.org

Informacje dotyczące plików cookie
Pliki cookie: Strona internetowa https://kraftownia.org/ korzysta z plików cookie. Są to niewielkie pliki zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej wykorzystywane do następujących celów:
– Optymalizacyjnych – ułatwiają korzystanie ze strony internetowej (np. zapamiętywanie odznaczenia komunikatów wyświetlanych na strony internetowej)
– Analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których Strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jej zawartość do preferencji Użytkowników
Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików Cookie na swoim urządzeniu, prosimy o zmianę ustawiania swojej przeglądarki internetowej lub/i zablokowanie działania zewnętrznych plików cookie w sposób opisany w akapicie „Pliki cookie zewnętrzne” poniżej.
Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie https://kraftownia.org/
Pliki cookie zewnętrzne: Kraftownia wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie/analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:
• Google Ireland Limited – Google Analytics – dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam Kraftownia w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu
Więcej informacji na temat plików cookie mogą Państwo znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.